Súťaž

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom “Nenoste batoh, noste Bergans.” (ďalej len “Súťaž”) je spoločnosť North Trappers s.r.o. so sídlom Tyršova 111, 41113 Třebenice, identifikačné číslo 28221672, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom Ústí nad Labem, oddiel C, vložka č. 25745 (ďalej len „Usporiadateľ”).

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

 

Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od 30. 6. 2018 do 30. 9. 2018.

 

Účastníci Súťaže

Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

Výhra v Súťaži

Výhrou v Súťaži je: membránová bunda Storen, softshellové nohavice Brekketind, ľahká fleecová bunda Lom a legendárny batoh Hélium (ďalej len „Výhra“).

 

Podmienky účasti v Súťaži a žrebovanie

Účastník sa zapojí do Súťaže tým, že vyplní kompletne a správne anketový lístok a odovzdá ho do príslušného boxu v mieste konania Súťaže. Opakovaná účasť v Súťaži na jednom mieste konania nie je možná. O vylúčení Účastníka, zo Súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje Usporiadateľ.

Účastník je povinný uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, email. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v Pravidlách.

Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho Usporiadateľ informoval o výhre v Súťaži emailom na adresu, ktorú Účastník uvedie.

Zo všetkých Účastníkov Súťaže vyžrebuje Usporiadateľ výhercu Výhry do dvoch týždňov od konce súťaže. Do žrebovania budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže.

 

Odovzdanie Výhry

Výhercovia budú o výhre informovaní ihneď, a to v potvrdzujúcej email správe, alebo informáciou uvedenou na internetovej stránke www.bergans.cz/sutaz. Zároveň budú výhercovia vyzvaní, aby emailom zaslali údaje potrebné pre doručenie výhry, a to meno, priezvisko a adresu.

 

Výherca Výhry bude zverejnený na stránke www.bergans.cz a www.facebook.com najneskôr do týždňa od žrebovania. Výherca Výhry bude o výhre informovaný emailom do týždňa od žrebovania. Usporiadateľ zároveň vyžrebuje dvoch náhradníkov, ktorí sa v určenom poradí stanú výhercami Výhry v prípade, ak nebude možné skontaktovať sa e-mailom s výhercom Výhry do dvoch pracovných dní od zaslanie informácie o výhre v súťaži.

Výhry budú výhercom doručené prostredníctvom poštového podniku, kuriérskou službou alebo osobne, podľa dojednania s výhercom. Usporiadateľ bude výhercovi doručovať Výhru v termíne od 1. 10. 2018; usporiadateľ bude výhercov o doručovaní výhry informovať. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu veci, ktorá je predmetom Výhry, počas prepravy.

Náhradník sa stáva výhercom po splnení všetkých povinností podľa týchto Pravidiel. Tento postup sa zachová primerane až do určenia výhercu.

 

Osobné údaje a ochrana osobnosti

Zapojením sa do súťaže Účastník udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely doručenia Výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súťažiaci udeľuje účasťou v Súťaži súhlas k emailovému kontaktovaniu a zasielaniu obchodných oznamov prostredníctvom e-mailových správ, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a to prevádzkovateľom databázy osobných údajov, alebo ním určeným spracovateľom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť North Trappers s.r.o. so sídlom Tyršova 111, 41113 Třebenice, identifikačné číslo 28221672, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom Ústí nad Labem, oddiel C, vložka č. 25745.

Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne a obrazových snímok vyhotovených v súvislosti so Súťažou Usporiadateľom na jeho propagačné a marketingové účely, a to najmä zverejnením podobizne a obrazových snímok na internetových stránkach, najmä na internetovej stránke www.bergans.cz, v profile Usporiadateľa na internetovej stránke www.facebook.com, ako aj na letákoch a propagačných materiáloch Usporiadateľa. Účastník udeľuje Usporiadateľovi súhlas podľa predchádzajúcej vety bez vecného, územného a časového obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ poskytne podobizne a snímky Účastníka v súlade s dohodnutým účelom.

 

Výhry a daň z príjmov

Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu Výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

 

Zodpovednosť Usporiadateľa

Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Náklady spojené s účasťou v Súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom Súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom Súťaže.

 

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na internetovej stránke www.bergans.cz.

Prípadne námietky k priebehu súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30. 6. 2018.

V Litoměřicích dňa 30. 6. 2018

 

North Trappers s.r.o.

Tyršova 111, 41113 Třebenice

identifikačné číslo 28221672

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom Ústí nad Labem, oddiel C, vložka č. 25745

 • Vše
    • Veškeré zboží

    • Bundy, kabáty

    • Kalhoty a kraťasy

    • Mikiny a svetry

    • Trička a košile

    • Šaty a sukně

    • Funkční prádlo

    • Spodní prádlo

    • Ponožky

    • Čepice a čelenky

    • Veškeré zboží

    • Bundy, kabáty

    • Kalhoty a kraťasy

    • Mikiny a svetry

    • Trička a košile

    • Funkční prádlo

    • Spodní prádlo

    • Ponožky

    • Čepice a čelenky

    • Ostatní

    • Veškeré zboží

    • Bundy, kabáty

    • Kalhoty a kraťasy

    • Mikiny a svetry

    • Trička a košile

    • Šaty a sukně

    • Funkční prádlo

    • Spodní prádlo

    • Ponožky

    • Čepice a čelenky

    • Veškerá výbava

    • Stany

    • Batohy

    • Spací pytle

    • Lifestyle

    • Lov a rybaření

    • Turistika a outdoor

    • Zimní sporty

Add to cart